2016

Shtator, Regjistrimi i Kredisë së parë për garanci nga FKGK-ja.

_______________________________________________________________________________________________________

Gusht, Nënshkrimi i Marrëveshjes së parë me Bankat.

_______________________________________________________________________________________________________

Gusht, Krijimi i MIS-it të FKGK- së.

_______________________________________________________________________________________________________

Maj, Marrëveshje në mes të USAID-it dhe BQK-së për Administrimin e Grantit për Kontribut në Kapital të FKGKsë.

_______________________________________________________________________________________________________

Maj, Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes të FKGK-së dhe BQK-së

_______________________________________________________________________________________________________

Prill, Ceremonia e zyrtarizimit të FKGK-së.

_______________________________________________________________________________________________________

Shkurt, Konstituimi i Bordit të Drejtorëve si dhe miratohet Statuti i FKGK-së.

_______________________________________________________________________________________________________

Janar, Miratohet Ligji për Themelimin e FKGK-së, me këtë rast krijohet baza ligjore për themelimin e institucionit.