• Lidhur me Fondin

  Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) lëshon garanci kreditore portofoli për institucionet financiare për të mbuluar deri në 50% të rrezikut për kreditë e mikro-ndërmarrjeve, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NMVM-të).

  FKGK-ja luan rol kryesor në lehtësimin e barrës për NMVM-të që ato të sigurojnë më shumë financim për rritjen e tyre. Me zvogëlimin e riskut të kredidhënies për NMVM-të, do të inkurajohen...

  Lexo më shumë
 • Synimet Kryesore

  FKGK do të punojë me bankat, IMF-të, IFJB-të, donatorët, Qeverinë e Kosovës, Bankën Qendrore, si dhe komunitetin e NMVM-ve për të arritur këto synime:

  • Rritja e kredidhënies për NMVM-të në Kosovë nga institucionet financiare vendore;
  • Krijimi i vendeve të punës, rritja e prodhimtarisë lokale dhe shërbimet me vlerë të shtuar, përmirësimi i bilancit tregtar, zgjerimi i bazës tatimore, përforcimi i rrjetit të...
  Lexo më shumë
 • Përshkrimi i Shërbimeve

  Menaxhimi i riskut, politikat dhe procedurat

  • Garancitë do të ofrohen për shumën deri në 50% të kryegjësë së kredive për NMVM-të (kredidhënësi mund të marrë garanci edhe për përqindje më të ulët)
  • Vetëm kreditë e reja do të mund të kualifikohen për mbulim me garanci. Lëshimi i garancive për mbulimin e rifinancimit të kredive apo ristrukturimit të kredive ekzistuese normalisht nuk lejohet,...
  Lexo më shumë