Bashkpunëtorët

FKGK bashkëpunon me institucione kredibile ndërkombëtare në mënyrë që të arrijë objektivat, synimet dhe për të rritur tutje potencialin garantues, qëndrueshmërinë, reputacionin dhe kredibilitetin në sektor.