Bordi i Drejtorëve

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore, përmes legjislacionit përkatës, qeveriset nga një Bord Drejtorësh në përbërje prej shtatë (7) anëtarëve:

  • A. Një (1) anëtar sipas detyrës zyrtare, i emëruar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e Republikës së Kosovës;
  • B. Një (1) anëtar sipas detyrës zyrtare, i emëruar nga Ministria e Financave e Republikës së Kosovës;
  • C. Katër (4) anëtarë të pavarur, të emëruar nga donatorët, dhe
  • D. Drejtori menaxhues i FKGK-së.

 

Anëtarët aktual të Bordit të Drejtorëve të FKGK-së janë:

Besnik Berisha

Drejtor menaxhues i FKGK-së

 

 

Kreshnik Kurtishi

Zv. Drejtor i Projektit të USAID-it “Partneritet për Zhvillim”

 

 

Salvador Elmazi

Drejtor i Departamentit të Buxhetit, Ministria e Financave, Qeveria e Republikës së Kosovës