Institucionet Financiare Partnere

Institucionet financiare të regjistruara në Fondin Kosovar për Garanci Kreditore janë: