Na kontaktoni

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

Adresa:
Anton Çetta Nr. 5/A,
10,000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel:  +381 (0) 38  225 600 ext. 208
Fax: +381 (0) 38  225 400

info@fondikgk.org