Procesi i miratimit të garancisë

Si funksionon garancioni i portofolit?

 

 1. Huamarrësi potencial (NMVM) aplikon për kredi në një IF të regjistruar në Fond.
 2. IF e regjistruar pasi që të kryen analizat e zakonshme të kredisë duke zbatuar standardet e miratimit:
   • Do të vendosë nëse NMVM do të kualifikohet për një garanci të FKGK-së,
   • Do t’i miratojë kredi NMVM-së,
   • Do të paraqesë rastin në sistemin MIS.
 3. FKGK kontrollon kriteret dhe pranon kërkesën sipas idesë që IF-ja e cila ka dorëzuar lëndën ka kryer analizën e duhur të pranimit të rrezikut dhe përcaktimin e përshtatshmërisë së kredimarrësit dhe kredisë.
 4. Mekanizmi ex ante dhe ex post monitorues bëhet nga FKGK për të monitoruar / kontrolluar performancën e secilit IF të regjistruar.