Kadar

Alban Kastrati - Viši menadžer rizika

Alban ima više od 11 godina iskustva u bankarskom sektoru. On je radio na različitim funkcijama kao Rukovodilac za raspodelu poslovnih kredita, Zamenik direktora za poslovno i korporativno odeljenje, i kreditni koordinator. U KFKJ Albani je odgovoran za kreditni i operativni rizik. Albani je ekonomist sa profesiom sa titulom u Bankarstvo i finansije, diplomiran na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Prištini, i završio je diplomske akademske studije u oblasti poslovne uprave na Univerzitetu u Ljubljani - Slovenija.

Kontakt podaci
E-pošta: [email protected]
Tel: +381 38 225 600 ext. 204

Besnik Berisha- Upravni direktor

Besnik ima više od 15 godina radnog staža u bankarskom sektoru na Kosovu i u Albaniji. Tokom njegovog rada u banci, on je radio na različitim rukovodećim položajima, uglavnom se usredsređujući na razvoj bankarskog poslovanja u sektoru MSP. Skoriji položaji obuhvataju mesto člana odbora, odgovornog za razvoj poslovanja u ProCredit Banci na Kosovu, a kasnije i u ProCredit banci u Albaniji. Besnik je stručnjak za bankarstvo i poseduje obimno znanje o MSP, izazovima i prilikama sa kojima se te poslovne strukture suočavaju na tržištu. U KFKJ-u Besnik je generalni direktor i Ex-Officio član Odbora. Besnik je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini i ima master diplomu iz oblasti poslovne uprave - finansijskog upravljanja sa Univerziteta u Ljubljani. Pored toga, diplomirao je na ProCredit akademiji jula 2011. god. u Furtu, Nemačka..

Kontakt podaci
E-pošta: [email protected]
Tel: +381 38 225 600 ext. 207

Kastriot Këpuska, Agro ekspert

Kastriot ima više od 13 godina iskustva u bankarskom sektoru. Tokom ovog perioda radio je u izradi portfelja agrobiznisa u ProCredit banci, a kasnije u TEB banci, gde je uspešno osnovao Odeljenje za agrobiznis i pomogao u izradi jedinstvenih i posebno dizajniranih proizvoda za poljoprivrednike. Pre bankarskog sektora, on ima iskustvo i u stranim organizacijama sa kojima je pomogao u konsolidaciji sektora prerade mleka. Takođe ima iskustvo u predavanju na temu Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije. U KFKJ, Kastriot je odgovoran za implementaciju Agro prozora. Kastriot je veterinar i završio je Fakultet za veterinarsku medicinu na Poljoprivrednom univerzitetu u Tirani. Stekao je zvanje master nauka na istom Univerzitetu i pohađao je studije na nivou mastera za evropske ekonomske integracije na Kosovu. Osim toga, on ima iskustva u predavanju Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije.

Kontakt podaci
E-pošta: [email protected]
Tel: +381 38 225 600 ext. 203

Nora Arifi - Viši rukovodilac za jemstva

Nora ima više od 14 godina iskustva u bankarskom sektoru na Kosovu. Radila je uglavnom na rukovodećim pozicijama kao upravnik za upravljanje proizvodima, načelnik Odeljenja za mala preduzeća i poljoprivredu, i kao upravnik filijale Bila je angažovana u mnogim oblastima u vezi sa razvojem bankarstva, kao što su priprema poslovne strategije, politike i procedura kreditnog rizika, doprinos uspostavljanju ekološke službe u svojoj banci, kao i drugi kadrovski poslovi, poput zapošljavanja i obučavanja kadra. Takođe, radila je kao predavač u Centru ProCredit banke za obuku, u Regionalnoj akademiji u Velesu i ProCredit Holding-u u Frankfurtu. U KFKJ, Nora je viši rukovodilac za jemstva. U KFKJ, Nora je odgovorna za razvoj portfelja jemstva i za razvoj odnosa sa relevantnim akterima. Nora je ekonomista sa diplomom u oblasti menadžmenta i informatike, i završila je diplomske studije u oblasti opšteg međunarodnog menadžmenta.

Kontakt podaci
E-pošta: [email protected]
Tel: +381 38 225 600 ext. 206

Partin Pruthi, Viši pravni službenik

Partin, kao viši pravni službenik, ima dugogodišnje iskustvo u oblasti finansijskog prava. On je ovaj smer u njegovoj karijeri započeo u Pravnom odeljenju Centralne banke Republike Kosovo. Kao službenik CBK-a, on je doprineo u Zakonu o platnom sistemu, Zakonu o bankama i mnogim drugim radnjama zakonskog aspekta finansijskog uređenja. On takođe ima duboko znanje o pravu informacionih tehnologija i zaštiti ličnih podataka. Partin je nadležan za sve pravne aspekte KFKJ, služi kao službenik za usklađenost, a takođe služi i kao sekretar Odbora direktora i komiteta Odbora. Partin je stekao bačelor zvanje na Queen Mary Univerzitetu u Londonu, a master na Univerzitetu u Pitsburgu.

Kontakt podaci
E-pošta: [email protected]
Tel: +381 38 225 600 ext. 202

Verë Kadriu, Asistentkinja za administraciju i prevod

Vera je asistentkinja za administraciju i prevođenje sa 5-godišnjim iskustvom u privatnom i nezavisnom sektoru. Ona ranije je radila kao menadžerka za korisnički servis u privatnoj reklamnoj kompaniji Advertising Studio D-Line, a pre toga kao asistentkinja Sektora za odeću i obuću pri projektu EMPOWER Private Sector/USAID. U KFKJ, njene odgovornosti uključuju obavljanje administrativnih poslova oko kancelarije, pomoć u organizovanju događaja i pomoć pri prevodu interne dokumentacije. Vera je ekonomista po struci i stekla je zvanje bačelora marketinga na Univerzitetu u Prištini.

Kontakt podaci
E-pošta: [email protected]
Tel: +381 38 225 600 ext. 200

Vjosa Keljmendi - Viši finansijski i administrativni rukovodilac

Vjosa poseduje obimno iskustvo u bankarskom sektoru, sa značajnim iskustvom u oblasti banaka, finansija i računovodstva. Njene odgovornosti obuhvataju osmišljavanje knjigovodstvenih procedura u vezi sa osnivanjem i razvojem KFKJ, kao i finansijskim te administrativnim upravljanje institucijom. Završila je osnovne akademske studije u oblasti bankarstva i finansija i diplomske akademske studije u oblasti finansija i računovodstva.

Kontakt podaci
E-pošta: [email protected]
Tel: +381 38 225 600 ext. 208