Kadar

Alban Kastrati - Viši menadžer rizika

G. Kastrati je viši menadžer rizika koji Ima više od 11 godina iskustva u bankarskom sektoru gde je radio na različitim funkcijama, a najskorije kao rukovodilac za raspodelu poslovnih kredita. Takođe, radio je kao zamenik načelnika Komercijalnog i korporacijskog odeljenja, koordinator kredita, analitičar poslovnih zajmova, itd. G. Kastrati je završio diplomske akademske studije u oblasti poslovne uprave na Univerzitetu u Ljubljani - Slovenija. Ima diplomu sa osnovnih akademskih studija iz oblasti bankarstva i

Besnik Berisha- Upravni direktor

Besnik Berisha ima više od 15 godina radnog staža u bankarskom sektoru na Kosovu i u Albaniji. Tokom njegovog rada u banci, g. Berisha je radio na različitim rukovodećim položajima, uglavnom se usredsređujući na razvoj bankarskog poslovanja u sektoru MSP. Skoriji položaji obuhvataju mesto člana odbora, odgovornog za razvoj poslovanja u ProCredit banci na Kosovu, a kasnije i u ProCredit banci u Albaniji. G. Berisha je stručnjak za bankarstvo i poseduje obimno znanje o MSP, izazovima i prilikama sa kojima se te poslovne strukture suočavaju na tržištu. G. Berisha je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini i ima master diplomu iz oblasti poslovne uprave - finansijskog upravljanja sa Univerziteta u Ljubljani. Pored toga, diplomirao je na ProCredit akademiji jula 2011. god. u Furtu, Nemačka.

Kontakt podaci:
E-pošta: besnik.berisha@fondikgk.org
Tel: +381 38 225 600 lokal 207

Nora Arifi - Viši rukovodilac za jemstva

Nora Arifi je viši rukovodilac za jemstva. Odgovornosti na trenutnom položaju gđice Arifi obuhvataju: razvoj portfelja jemstva, učešće u ekipi za proveru, a koji vrši analizu potencijalnih partnera KFKJ, priprema politiku i postupke u vezi sa razvojem portfelja. Pored toga, odgovorna je za razvoj odnosa sa bankama, donatorima, potencijalnim investitorima i svim relevantnim akterima, kao i za organizovanje reklamnih događaja i aktivnosti. Gđica Arifi ima više od 14 godina iskustva u bankarskom sektoru na Kosovu. Radila je uglavnom na rukovodećim pozicijama kao upravnik za upravljanje proizvodima, načelnik Odeljenja za mala preduzeća i poljoprivredu, i kao upravnik filijale Bila je angažovana u mnogim oblastima u vezi sa razvojem bankarstva, kao što su priprema poslovne strategije, politike i procedura kreditnog rizika, doprinos uspostavljanju ekološke službe u svojoj banci, kao i drugi kadrovski poslovi, poput zapošljavanja i obučavanja kadra. Takođe, radila je kao predavač u Centru ProCredit banke za obuku, u Regionalnoj akademiji u Velesu i ProCredit Holding-u u Frankfurtu. Gđica Arifi je ekonomista sa diplomom u oblasti menadžmenta i informatike, i završila je diplomske studije u oblasti opšteg međunarodnog menadžmenta.

Kontakt podaci:
E-pošta: nora.arifi@fondikgk.org
Tel: +381 38 225 600 lokal 206

Vjosa Keljmendi - Viši finansijski i administrativni rukovodilac

Gđica Keljmendi poseduje obimno iskustvo u bankarskom sektoru, sa značajnim iskustvom u oblasti banaka, finansija i računovodstva. Njene odgovornosti obuhvataju osmišljavanje knjigovodstvenih procedura u vezi sa osnivanjem i razvojem KFKJ, kao i finansijskim te administrativnim upravljanje institucijom. Završila je osnovne akademske studije u oblasti bankarstva i finansija i diplomske akademske studije u oblasti finansija i računovodstva.

Kontakt podaci:
E-pošta: vjosa.kelmendi@fondikgk.org
Tel: +381 38 225 600 lokal 208