Kvalifikovana MMSP

Uslovi za kvalifikovanje MMSP za kredit pod jemstvom obuhvataju, između ostalog:

MMSP u privatnom vlasništvu.

MMSP moraju da budu registrovana i da imaju fiskalni broj.

Kvalifikovani zajmoprimac mora biti u celosti (100 %) u vlasništvu fizičkih lica koja su državljani ili stalni rezidenti Kosova, bez vlasništva Vlade u periodu u kom je zajam pokriven jemstvom.

MMSP koja imaju manje od 250 zaposlenih.

Mikro, malo i srednje preduzeće (MMSP), prema definiciji iz ZKFKJ, a koje nije zabranjeno merodavnim pravom, regulatornim odredbama ili međunarodnim ugovorima čija je Kosovo strana (vidi član 3. stav 2(b) Standardnih izraza i uslova).

Kvalifikovani zajmoprimac obuhvata svaku stranu povezanu sa istim zajmoprimcem, kako je definisano ZKFKJ.