Načela

FKJK će funkcionisati prema sledećim načelima:

 • FKJK će biti uspostavljen kao nezavisno pravno lice na osnovu pouzdanog i jasno definisanog pravnog i regulatornog okvira.
 • FKJK će imati odgovarajuća finansijska sredstva za postizanje ciljeva sopstvene politike, a izvori finansiranja će biti transparentni i javni.
 • Pravni i regulatorni okvir će promovisati sigurno, delotvorno upravljanje našim kapitalnim sredstvima.
 • CBK će vršiti nezavisni i delotvorni nadzor nad FKJK, na osnovu uređenja srazmernog riziku koji se ocenjuje prema ponuđenim proizvodima i uslugama.
 • FKJK će imati jasno definisan mandat potkrepljen strategijama i ciljevima rada koji su u skladu sa ciljevima sopstvene politike.
 • FKJK će imati pouzdanu strukturu korporativnog upravljanja, sa nezavisnim i merodavnim upravnim odborom izabranim prema jasno definisanim kriterijumima, predviđenim Zakonom i sopstvenim poveljama.
 • FKJK će imati pouzdan okvir unutrašnje kontrole radi očuvanja integriteta i efikasnosti sopstvenog upravljanja i poslovanja.
 • FKJK će imati delotvoran i obuhvatan okvir za kontrolu rizika koji otkriva, ocenjuje i kontroliše rizike u vezi sa sopstvenim poslovanjem.
 • FKJK će usvojiti jasno definisane i transparentne kriterijume podobnosti i kvalifikacije za MMSP, zajmodavce i instrumente jemstva.
 • Pristup koji će FKJK primenjivati u pogledu jemstva na odgovarajući način će oslikavati kompromis između opsega, viška sredstava i finansijske održivosti.
 • Jemstva koja izdaje FKJK biće delimična, obezbeđujući pravi podsticaj za MMSP, zajmoprimce i zajmodavce.
 • FKJK će usvojiti transparentnu i doslednu politiku zasnovanu na riziku kako bi se obezbedilo da je program jemstva finansijski održiv i privlačan za MMSP sa jedne strane i zajmodavce sa druge strane.
 • Postupak obrade potraživanja biće efikasan, jasno dokumentovan i transparentan, obezbeđujući dovoljan podsticaj za povraćaj gubitka od zajma.
 • FKJK bi trebalo da bude podvrgnut uslovima podnošenja izveštaja, a njegovi finansijski izveštaji revidirani od spolja.
 • FKJK će periodično i javno objavljivati nefinansijske podatke u vezi sa svojim poslovanjem.
 • Učinak FKJK će biti sistematski i periodično ocenjivan, a nalazi javno objavljivani.