Pregled

Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) je lokalni, nezavisni, održivi organ za kreditno jemstvo koji finansijskim institucijama izdaje jemstva za portfelj zajma da bi pokrile do 50 % rizika za zajmove koje daju mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP).

KFKJ može imati ključnu ulogu u omogućavanju MMSP da dođu do više finansijskih sredstava za svoj razvoj. Smanjenjem rizika od davanja pozajmica MMSP, podstaknuće finansijske institucije koje su partneri KFKJ da daju više pozajmica MMSP, da povećaju iznos pozajmica MMSP, da prošire proizvode i usluge koje su na raspolaganju MMSP, te da poboljšaju rokove i uslove pozajmica. KFKJ će pomoći da finansijske institucije daju pozajmice održivim MMSP koja možda ne mogu da se kvalifikuju za dobijanje zajma bez jemstva, ili, koja imaju zajam ali nisu kvalifikovana za dobijanje dodatnih finansijskih sredstava potrebnih za razvoj. Prepreke koje će KFKJ pomoći da se savladaju obuhvataju to da MMSP nemaju odgovarajući zalog ili ograničeni uspeh i kreditnu istoriju.

Finansijske institucije koje mogu da se registruju kod KFKJ i time ispune uslov da učestvuju u programu davanja jemstva, obuhvataju banke i nebankarske finansijske institucije (NBFI), i mikrofinansijske institucije (MFI).