Zabranjeni sektori i svrhe za kredit

Kredit se ne sme koristiti za finansiranje nikakve delatnosti koja je zabranjena nekom zakonskom ili regulatornom odredbom koja je na snazi na Kosovu ili koja je zabranjena međunarodnim sporazumima čija je Kosovo strana. Posebno isključene delatnosti su sledeće:

 • Prisilni rad1 ili dečiji rad2 .
 • Delatnosti ili materijal koji se smatra nezakonitim na osnovu zakona ili uredbi zemlje domaćina ili na osnovu međunarodnih konvencija i sporazuma, ili koji je predmet međunarodnog postepenog izbacivanja iz upotrebe ili zabrane, kao što su:
 • Supstance koje troše ozon, PCB (polihlorinisani bifenili) i drugi posebni, opasni lekovi, pesticidi/herbicidi ili hemikalije;
 • Netaknuta priroda ili proizvodi uređeni Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama ili divljom faunom i florom (CITES); ili
 • Neodrživi načini ribolova (npr. ribolov eksplozijom i ribolov plutajućom mrežom u vodenom okruženju primenom mreža dužih od 2,5 km).
 • Prekogranična trgovina otpadom i proizvodima od otpada, izuzev ako je ista u skladu sa Konvencijom iz Bazela i osnovnim propisima;
 • Uništavanje sredina visoke konzervacione vrednosti3.
 • Radioaktivni4 materijal i nesjedinjena vlakna od azbesta.
 • Pornografija i/ili prostitucija.
 • Rasistički i/ili protiv-demokratski mediji.
 • U slučaju da neki od sledećih proizvoda čini glavni deo primarnih poslovnih delatnosti projekta5 :
 • Alkoholni napici (izuzev piva i vina);
 • Duvan;
 • Oružje i municija; ili
 • Kockanje, kazina i slična preduzeća.

_______________________________________________________________________________________________________

 

1Prisilni rad podrazumeva svaki rad ili uslugu koja se ne pruža dobrovoljno, koju neko lice dobija pod pretnjom sile ili kažnjavanja, a kako je definisano konvencijama ILO.

2Lice može da bude zapošljeno samo ako je navršilo 14 godina, kako je definisano konvencijama ILO o osnovnim ljudskim pravima (Konvencija o najnižem uzrastu C138, član 2), izuzev ako je domaćim zakonima predviđeno obavezno školovanje ili najniži uzrast za rad. U takvim slučajevima, primenjuje se gornja granica.

3Uništavanje podrazumeva (1) ukidanje ili značajno smanjenje integriteta određene sredine zbog značajne, dugoročne promene u korišćenju zemljišta ili vode, ili (2) izmenu staništa na takav način da se izgubi sposobnost date sredine da održava svoju ulogu. Sredina visoke konzervacione vrednosti (HCV) definisana je kao prirodno stanište u kom se iste vrednosti smatraju kao vrednosti od izuzetnog značaja ili presudnog značaja (vidi http://www.hcvnetwork.org).

4Ovo se ne odnosi na nabavku medicinske opreme, opremu kontrolu kvaliteta (mernu opremu) niti na drugu opremu kada se smatra da je radioaktivni izvor neznatan i/ili na odgovarajući način zaštićen.

5Za preduzeća, „značajno“ podrazumeva više od 10 % konsolidovanog bilansnog stanja ili zarade. Za finansijske institucije i investiciona sredstva, „značajno“ podrazumeva više od 10 % osnovne količine portfelja.